ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WORKWEAR RESTYLE

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Workwear Restyle en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Workwear Restyle niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen door dit aan ons te overhandigen voor de opdracht aan ons wordt afgegeven.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

De door Workwear Restyle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Workwear Restyle dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Workwear Restyle. In voorkomend geval geldt facturering door Workwear Restyle als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.

 

Artikel 4  Vertegenwoordiging

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Workwear Restyle, kunnen Workwear Restyle alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Workwear Restyle zijn bevestigd.

 

Artikel 5  Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling

Workwear Restyle is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Workwear Restyle bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt.

 

Artikel 6  Levertijden

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Workwear Restyle derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Workwear Restyle een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 7  Levering

De levering geschiedt af magazijn Zweden  of magazijn van Workwear Restyle, tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer als leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Het is Workwear Restyle toegestaan de verkochte of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Workwear Restyle bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

De door Workwear Restyle geleverde zaken blijven het eigendom van Workwear Restyle totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Workwear Restyle gesloten overeenkomsten is nagekomen:

1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

2. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).

Door Workwear Restyle afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Workwear Restyle gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Workwear Restyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Workwear Restyle:

1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,  ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

2. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Workwear Restyle op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

3. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Workwear Restyle geleverde zaken te verpanden aan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Workwear Restyle;

5. De andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Workwear Restyle ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderlijk in de normale uitoefening van haar bedrijf.Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Workwear Restyle het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Workwear Restyle behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

 

Artikel 9  Retentierecht

Indien de overeenkomst tussen Workwear Restyle en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Workwear Restyle van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende zaken, is Workwear Restyle, ongeacht enige andersluitend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Workwear Restyle volledig heeft voldaan.

 

Artikel 10  Prijsverhoging

Workwear Restyle heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

Artikel 11  Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Workwear Restyle en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Workwear Restyle ter zake voor alle aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Workwear Restyle steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Workwear Restyle mogen worden verveelvoudigd.

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Workwear Restyle, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden voortvloeit, is Workwear Restyle niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Workwear Restyle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Workwear Restyle of van personen waarvoor Workwear Restyle rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Workwear Restyle voor alle schade die Workwear Restyle mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Workwear Restyle. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, zal Workwear Restyle nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop Workwear Restyle krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.

 

Artikel 13  Reclame & Retour

Reclames & Retouren moeten binnen 14 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Workwear Restyle worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Workwear Restyle uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming (d.m.v van een bevestiging van de herroeping of retour van Workwear Restyle) aan Workwear Restyle worden geretourneerd.

 

Artikel  14  Betaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum,

1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Workwear Restyle;

2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Workwear Restyle

 nader te bepalen rekening. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15  Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Workwear Restyle zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of inredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Workwear Restyle, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Workwear Restyle, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Workwear Restyle afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Workwear Restyle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Workwear Restyle haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Workwear Restyle opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Workwear Restyle niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Workwear Restyle als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Workwear Restyle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16  Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 115,-. Indien Workwear Restyle aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens Workwear Restyle de door Workwear Restyle gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Workwear Restyle en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Workwear Restyle genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Workwear Restyle onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

 

Artikel 17  Forumkeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Workwear Restyle, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Arnhem. Workwear Restyle blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 18  Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Workwear Restyle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19  Wijziging van de voorwaarden

 

Workwear Restyle is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Workwear Restyle zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever -inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.

 

Artikel 20  Privacy verklaring  

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.